Warunki świadczenia usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  GOODPOWER

Spis treści:

 • §1. Definicje
 • §2. Postanowienia ogólne
 • §3. Konto Klienta
 • §4. Zamówienia
 • §5. Płatność i cena
 • §6. Dostawa
 • §7. Odstąpienie od umowy
 • §8. Rękojmia za wady
 • §9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • §10. Ochrona Danych Osobowych
 • §11. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • §12. Formuła zakupowa Twisto
 • §13. Postanowienia końcowe

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Wzór formularza reklamacji.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep lub Sklep internetowy – platforma prowadzona przez Sprzedawcę dostępna pod adresem internetowym – technikalstore.pl umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta;
 2. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa
  w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344 z późn. zm.);
 3. Sprzedawca – F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój; NIP: 6721112726, BDO 000390629. Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma – Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Adres e-mail: sklep@technikal.eu;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. Konsument  – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 7. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, w celu założenia Konta klienta, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego;
 9. Zarejestrowany Klient  – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 10. Konto klienta – indywidualny panel Klienta, który jest dostępny po dokonaniu Rejestracji
  i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do kupna Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także służący uzyskaniu przez Klienta informacji o historii złożonych przez niego Zamówień;
 11. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta;
 12. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych znaków, nadany przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący zabezpieczeniu konta klienta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła
  w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
 13. Cena  – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej;
 14. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie Zamówienia i jego zmianę oraz wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem
  a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Umowy zawierane są przez Sprzedawcę w języku polskim.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Ze względów technicznych Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca
  w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych i rzeczowo uzasadnionych przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz powyżej).
 17. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
 18. Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki;
 19. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu internetowego na rzecz jego Klientów. Operatorami płatności są następujący dostawcy usługi płatności online: PayU oraz imoje;
 20. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy (tj.Dz.U. z 2020r. poz.1920);
 21. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.Dz.U. z 2020 r., poz.1740 Z późn.zm.);
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.Dz.U. z 2020r. poz.287 z późn.zm.);
 23. RODO  – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego GOODPOWER określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy i dostępny jest pod adresem: /zasady/regulamin-sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym
  w szczególności kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy.
 5. W sytuacji, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 6. Sprzedawca może dokonać zmian postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu zrealizowane zostaną zgodnie z jego postanowieniami.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Sklep internetowy GOODPOWER dostępny pod adresem / prowadzony jest przez Sprzedawcę. Dane kontaktowe Sprzedawcy: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, NIP 6721112726, BDO 000390629.
  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§3. Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 2. Założenie Konta klienta jest dobrowolne.
 3. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub
 4. Loginem Klienta jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 5. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.
 6. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 7. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia
  i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła
  w poufności (do nieujawniana go osobom trzecim).
 8. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
 • wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;
 • kliknięciu pola „Utwórz”.
 1. Założenie konta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia lub za pośrednictwem portalu Facebook lub google.
 2. Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie
  w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
 3. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie treści naruszających przepisy prawa;
 • działania informatyczne lub wszelkich inne działania mające na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych Klientów lub ingerencję w zasady bądź techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu lub realizowania płatności;
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę,
  w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów Produktów.

§4. Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
 • w Sklepie Internetowym;
 • przez kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pomocą oprogramowania typu chat na stronie Sklepu Internetowego.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego wykonując kolejno następujące czynności:
 3. Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka, a następnie  przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja, dodanie  powiązanych Produktów, niedostępnych w niezależnej sprzedaży w Sklepie Internetowym, dostawa  montaż, dostawa
  i wniesienie, pakowanie na prezent;
 4. Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta w Sklepie Internetowym wypełnia formularz zamówienia i samodzielnie wpisuje dane konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez klienta danych nieaktualnych, błędnych lub nieprawdziwych  może uniemożliwić realizację Umowy.
  W formularzu zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób zapłaty Ceny. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy (nazwy), a jeśli zażądali oni w  formularzu wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;
 5. Klient wybiera jeden sposób dostawy z udostępnianych przez Sprzedawcę:
 • InPost Paczkomat 24/7 (płatność z góry) – 11,90 zł brutto
 • InPost Paczkomat 24/7 (za pobraniem) – 13,90 zł brutto
 • InPost Kurier (płatność z góry) – 14,90 zł brutto
 • InPost Kurier (za pobraniem) – 19,00 zł brutto
 1. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
 2. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pośrednictwem w tym celu udostępnionej funkcjonalności Sklepu Internetowego (aktywuje przycisk: „Kupuję i płacę”).
  W przypadku Klienta, który nie posiada Konta w Sklepie Internetowym i nie dokonał wcześniej akceptacji Regulaminu, wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu;
 3. W trakcie składania Zamówienia, do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient może samodzielnie korygować wprowadzone dane w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie poszczególnych pozycji z Koszyka. Usunięcie określonej pozycji z Koszyka może spowodować automatycznie usunięcie  innej pozycji z Koszyka ze względu na bezpośredni związek pomiędzy Produktami;
 4. W zależności od wybranego sposobu płatności Ceny, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 5. Jeżeli Sprzedawca z własnej inicjatywy zaproponował Konsumentowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, wówczas Sprzedawca wysyła do Konsumenta wiadomość e-mail z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, a następnie Konsument przesyła Sprzedawcy Zamówienie poprzez wiadomość na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie.
  W przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta w Sklepie internetowym i nie zaakceptował wcześniej Regulaminu, wymagane jest dokonanie akceptacji Regulaminu przez Konsumenta.
 6. W odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 7. Po dokonaniu weryfikacji Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość zawierającą:
 • potwierdzenie przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych
  w Zamówieniu i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia
  w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); lub
 • informację o nie przyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia,
  w szczególności z powodu brak płatności albo z powodu nieodebranie przesyłki.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 lit. a) powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
 2. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych ofert złożonych w ramach Zamówienia, Sklep Internetowy kontaktuje się z Klientem w celu:
 • poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert zawarcia Umowy Sprzedaży złożonych w ramach Zamówienia; albo
 • potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 9 poniżej.
 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sklep Internetowy Produktów nie zostaje zawarta,
  a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 2. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 3. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży.
  W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ewentualnie inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest bezpłatna. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że postanowienia Promocji wyraźnie stanowią inaczej.

§5. Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia
  w następujący sposób:
 • gotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia Produktu przez dostawcę,
 • płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności
 1. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest imoje od ING Bank.
 5. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
  1. Bllik
  2. Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sklep Internetowy może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

§6. Dostawa

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwa jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uprzednim uzgodnieniu kosztów dostawy.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia.
 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
 4. Każdy Produkt jest sprawdzany przed wysyłką. Pakowanie odbywa się pod nadzorem kamer.
 5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 6. Dostawy odbywają się w dni robocze. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 8. Przed rozpoczęciem używania Produktu należy sprawdzić kompletność Produktu/zestawu.
 9. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
 10. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 11. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się, by Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 12. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny,
  w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

§7. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 2 (dalej „Ustawowe prawo odstąpienia”), z zastrzeżeniem ust.12.
 2. Przedsiębiorca który zawarł umowę na odległość – czyli dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 2 (dalej „Ustawowe prawo odstąpienia”), z zastrzeżeniem ust.12.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła
  w posiadanie Produktu.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy:
 • pisemnie na adres: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@technikal.eu;
 • z wykorzystaniem formularza odstąpienia zamieszczonego na stronie internetowej: formularz-zwrotu
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np.
  w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, Polska. Wskazane jest dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez biegłego
  i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 8. Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8. Reklamacje Produktu

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku stwierdzenia braku zgodności produktu z umową Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość – czyli dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego – ma prawo złożyć reklamacje do Sprzedawcy w sposób określony w tym rozdziale.
 3. W ramach reklamacji Kupujący może żądać od Sprzedawcy naprawy albo wymiany Produktu. Może też żądać obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy (tj. jeżeli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru; nie naprawił lub nie wymienił towaru; próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową; oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta; towar jest istotnie niezgodny z umową).
 4. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem, za wady fizyczne lub prawne Produktu (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego – art. 556 i następne.
 5. Produkty w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi 1 rok.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 7. Przed rozpoczęciem używania Produktu należy sprawdzić kompletność Produktu/zestawu. Nie ma możliwości żądania zwrotu produktu używanego, nawet jeśli produkt/zestaw nie jest kompletny. Wszelkie niezgodności z zamówieniem należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.
 8. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem telefonicznie (BOK: +48 505 502 306) lub mailowo (sklep@technikal.eu).
 9. W opisie reklamacji Klient będący konsumentem powinien podać:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • dane kontaktowe składającego reklamację;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 1. Proces rozpatrywania Reklamacji realizowanej w serwisie Sklepu GOODPOWER składa się
  z kilku etapów:
 • Uzupełnienie formularza reklamacji przez Klienta (w wersji online lub papierowej);
 • Analiza danych z formularza wypełnionego od Klienta i wydanie decyzji w sprawie przyjęcia towaru;
 • Prośba o odesłanie towaru na adres siedziby Sklepu GOODPOWER – F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, Polska w uzasadnionych przypadkach.
 • Diagnostyka towaru w siedzibie serwisu Sklepu GOODPOWER;
 • Odesłanie towaru (wymienionego na nowy) do Klienta.
 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient będący Konsumentem ma obowiązek postępowania według powyższych procedur serwisowych.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta będącego konsumentem lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, po uzgodnienie ze Sprzedawcą Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, Polska. Jeżeli  ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient będący konsumentem może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi będącemu konsumentem. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu,
  o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 • klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i sądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na piśmie lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowo wskazane możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 5. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy
  z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem,
  a Sprzedawcą,
 6. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 7. Skarga za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Administratorem danych osób składających zamówienia, dokonujących zapisu na newsletter, wyrażających zgodę na profilowanie, właścicieli kont na stronie pl, a także wszelkich innych osób, udostępniających swoje dane osobowe, jest F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, NIP: 6721112726, REGON: 320800129 , BDO: 000390629,
  adres e-mail: sklep@technikal.eu
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem
  e-mail: sklep@technikal.eu
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: /zasady/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 8. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych
 9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
 • umożliwienie korzystania z Koszyka;
 • Newsletter;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
 • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego;
 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 • umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;
 1. Dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
 • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;
 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
 • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane
  z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 2. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 5. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 5 i 6 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@technikal.eu lub pisemnie na adres: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój
 6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@technikal.eu lub pisemnie na adres: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój.
 7. Wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta; danych kontaktowych składającego reklamację
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

§12. Formuła zakupowa imoje płacę później

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

 • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym,
  w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o.
  w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§13. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych,
  w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
  z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży dodatkowo jest utrwalana i zabezpieczana w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres
  e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
 6. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. Korzystanie z usług elektronicznych wiąże się
  z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich utrata, rozpowszechnienie lub uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 7. Regulamin Sklepu GOODPOWER obowiązuje od dnia 1 listopada 2023 r.
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Dane sprzedawcy:
nazwa firmy: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo
adres: Bolkowo 29, 78-320 Połczyn-Zdrój
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
nazwa towarów (tytuł ofert), numer ofert:  
data zakupu:  
data odbioru towaru:  
Dane Kupującego:
imię i nazwisko:  
adres:  
Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
X na numer rachunku bankowego:
Miejscowość, data Podpis
 1. Wzór formularza reklamacji.