Warunki świadczenia usług

ZWROTY I REKLAMACJE

WARUNKI ZWROTÓW

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 2 (dalej „Ustawowe prawo odstąpienia”), z zastrzeżeniem ust. 12.
 2. Przedsiębiorca który zawarł umowę na odległość – czyli dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 2 (dalej „Ustawowe prawo odstąpienia”), z zastrzeżeniem ust.12.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy:
 • pisemnie na adres: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@technikal.eu.
 • z wykorzystaniem formularza odstąpienia zamieszczonego na stronie internetowej: formularz-zwrotu
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: F.H.U. „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, Polska. Wskazane jest dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez biegłego i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem, za wady fizyczne lub prawne Produktu (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego – art. 556 i następne.
 3. Produkty w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 4. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Przed rozpoczęciem używania Produktu należy sprawdzić kompletność Produktu/zestawu. Nie ma możliwości żądania zwrotu produktu używanego, nawet jeśli produkt/zestaw nie jest kompletny. Wszelkie niezgodności z zamówieniem należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem telefonicznie (BOK: +48 505 502 306) lub mailowo (sklep@technikal.eu).
 7. W opisie reklamacji Klient będący konsumentem powinien podać:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • dane kontaktowe składającego reklamację;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient będący Konsumentem ma obowiązek postępowania według powyższych procedur serwisowych.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta będącego konsumentem lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, po uzgodnienie ze Sprzedawcą Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: „Technikal” Katarzyna Kłujszo, Bolkowo 29, 78-320, Połczyn-Zdrój, Polska. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient będący konsumentem może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi będącemu konsumentem. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, którym mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 • Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.